1 15 ก.ค. 2562  ประกาศผลการคัดเลือกการปฏิบัติงาน กศน.ดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี 2561  อำนวยการ      รับ
2 15 ก.ค. 2562  ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการประชุมปฏิบัติการติดตามประเมินผลการพัฒนาครู กศน.ต้นแบบการสอนภาษาอังกฤษเพื        รับ
3 12 ก.ค. 2562  การจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิ์ภาพในการลดต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ 2562  อำนวยการ      รับ
4 12 ก.ค. 2562  การแก้ไขหลักเกณฑ์การเบิกค่ายาในบัญชียาหลักแห่งชาติ  อำนวยการ      รับ
5 12 ก.ค. 2562  พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ.2562  อำนวยการ      รับ
6 12 ก.ค. 2562  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมฝึกอาชีพจิตอาสาพระราชทาน 909 วปร.หลักสูตรการหุงข้าวด้วยกะทะใบบัว        รับ
7 10 ก.ค. 2562  ขอส่งสำเนาหนังสือ        รับ
8 10 ก.ค. 2562  ขอส่งสำเนาหนังสือ  อำนวยการ      รับ
9 10 ก.ค. 2562  เชิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการ สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ        รับ
10 09 ก.ค. 2562  รายงานผลการประเมินการเปรียบเทียบระดับการศึกษา ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2561  อำนวยการ      รับ
11 09 ก.ค. 2562  คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศและค่าขีดจำกัดล่างของการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561  อำนวยการ      รับ
12 09 ก.ค. 2562  การประชุมสัมนาเชิงวิชาการและการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 สมาคมลูกจ้างส่วนราชการการศึกษาขั้นพื้นฐา        รับ
13 05 ก.ค. 2562  แจ้งขยายระยะเวลาการรับสมัครเข้าร่วมโครงการองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษย์ชน  อำนวยการ      รับ
14 05 ก.ค. 2562  การคัดเลือกหมู่บ้านไม่ขาย เพื่อดำเนินกิจกรรมรณรงค์หมู่บ้านไม่ขายเสียงโดย ศส.ปชต.        รับ
15 04 ก.ค. 2562  การจัดกิจกรรม เนื่องในวันวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562        รับ
16 03 ก.ค. 2562  การตรวจสุขภาพประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562        รับ
17 02 ก.ค. 2562  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาเว็บไซค์ระบบเชื่อมโยงแหล่งเรียนรู้  อำนวยการ      รับ
18 02 ก.ค. 2562  การจัดกิจกรรม กศน.ตามพระราชาโซบายของพระบาทสมเด็จจพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  อำนวยการ      รับ
19 02 ก.ค. 2562  การรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบเงินอุดหนุนค่าหนังสือ ภาคเรียนที่ 1/2562  อำนวยการ      รับ
20 02 ก.ค. 2562  การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 งบอุดหนุน (แก้ไขเพิ่มเติม)  อำนวยการ      รับ
21 02 ก.ค. 2562  ขอรับการสนับสนุนข้อมูลทรัพยากรเพื่อการระดมสรรพกำลังด้านการอำนวยความสะดวกและอื่นๆ        รับ
22 28 มิ.ย. 2562  หลักสูตร "พัฒนาสมรรถนะผู้นำทางการศึกษาที่ยั่งยืนเพื่อความเป็นประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก" (Capacity  อำนวยการ      รับ
23 28 มิ.ย. 2562  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวปฎิบัติในการป้องกันและแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นของสถานศึกษา สั  อำนวยการ      รับ
24 28 มิ.ย. 2562  การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่งรามกีรติ ลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษและเหรียญลูกเสือสดุด  อำนวยการ      รับ
25 28 มิ.ย. 2562  ขอส่งโทรสารในราชการจังหวัดชัยภูมิ        รับ
26 27 มิ.ย. 2562  การประเมินผลการดำเนินงานโครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ สำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  อำนวยการ      รับ
27 27 มิ.ย. 2562  แนวทางการปฎิบัติในการรับของแถม  อำนวยการ      รับ
28 27 มิ.ย. 2562  หลักเกณฑ์การเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงาน        รับ
29 26 มิ.ย. 2562  พระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยบำนาญ (ฉบับที่ 16) พ.ศ.2562  อำนวยการ      รับ
30 26 มิ.ย. 2562  การรายงานผลการปลูกต้นไม้ตามโครงการต่างๆในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ ปี พ.ศ.2562  อำนวยการ      รับ
31 26 มิ.ย. 2562  แจ้งกำหนดการจัดสอบการประเมินเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐานภาคทฤษฎี ปีการศึกษา  อำนวยการ      รับ
32 26 มิ.ย. 2562  สำรวจจำนวนคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการอินเตอร์เน็ตในห้องสมุดประชาชน  อำนวยการ      รับ
33 26 มิ.ย. 2562  แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รักาาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา  อำนวยการ      รับ
34 26 มิ.ย. 2562  ขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถาม        รับ
35 25 มิ.ย. 2562  การปฎิบัติของศูนย์อำนวยการจิตอาสาจังหวัดชัยภูมิ (ศอ.จอส.จ.ชย.)  อำนวยการ      รับ
36 25 มิ.ย. 2562  ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ "การจัดทำผลงานเชิงวิเคราะห์และสังเคราะห์เพื่อพัฒนาความก้าวหน้  อำนวยการ      รับ
37 25 มิ.ย. 2562  เชิญชวนให้จัดส่งข้อเสนอโครงการ        รับ
38 24 มิ.ย. 2562  แบบสำรวจข้อมูลการสอนเพศวิถีในสถานศึกษา  อำนวยการ      รับ
39 24 มิ.ย. 2562  การประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2561  อำนวยการ      รับ
40 24 มิ.ย. 2562  บัตรข้อสอบรายวิชาเลือก หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  อำนวยการ      รับ
41 24 มิ.ย. 2562  ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการ ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช  อำนวยการ      รับ
42 24 มิ.ย. 2562  ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลการดำเนินการฝึกอบรมอาชีพ ปีงบประมาณ 2562  อำนวยการ      รับ
43 24 มิ.ย. 2562  ประชาสัมพันธ์การประกวดดนตรีไทยสากล เยาวชนต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกฯ        รับ
44 24 มิ.ย. 2562  แนวทางการจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด (26 มิถุนายน) ประจำปี 2562  อำนวยการ      รับ
45 24 มิ.ย. 2562  ประชาสัมพันธ์การประกวดดนตรีไทยสากล เยาวชนต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกฯ        รับ
46 21 มิ.ย. 2562  การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน  อำนวยการ      รับ
47 21 มิ.ย. 2562  การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน        รับ
48 21 มิ.ย. 2562  ขอความอนุเคราะห์บุคลากรซ่อมแซมฝายมีชีวิต ตามโครงการ "ป่ารักษ์น้ำโล่ใหญ่ชัยภูมิ"  อำนวยการ      รับ
49 21 มิ.ย. 2562  ข้าราชการและลูกจ้างประจำพ้นจากราชการเนื่องจากมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์  อำนวยการ      รับ
50 21 มิ.ย. 2562  ข้าราชการและลูกจ้างประจำพ้นจากราชการเนื่องจากมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์  อำนวยการ      รับ
51 21 มิ.ย. 2562  บัญชีรายชื่อบุคคลที่ได้รับการพิจารณาเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นบุคคลดีเด่น "คนดีศักดิ์ศรี สป."  อำนวยการ      รับ
52 21 มิ.ย. 2562  ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2562  อำนวยการ      รับ
53 21 มิ.ย. 2562  ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่  อำนวยการ      รับ
54 21 มิ.ย. 2562  การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2562)        รับ
55 20 มิ.ย. 2562  ข้อเสนอการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564        รับ
56 20 มิ.ย. 2562  การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์หรือกรรมการวินิจฉัยร้อ  อำนวยการ      รับ
57 20 มิ.ย. 2562  การคัดเลือกบุคคลที่เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ในส        รับ
58 19 มิ.ย. 2562  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ        รับ
59 18 มิ.ย. 2562  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานบริการ และตำแหน่งพนักงานขับรถ        รับ
60 18 มิ.ย. 2562  ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักกฏหมายปกครองและคดีปกครองเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของหน่วยงานทางปกครอง  อำนวยการ      รับ
61 18 มิ.ย. 2562  ประชาสัมพันธ์หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย รุ่นที่ 9 (ปนป.9)        รับ
62 18 มิ.ย. 2562  ขอเชิญประชุมเพื่อสอบทานการเตรียมความพร้อมในการจัดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562  อำนวยการ      รับ
63 18 มิ.ย. 2562  ส่งคำสั่งคณะกรรมการกลุ่ม กศน.อำเภอ  อำนวยการ      รับ
64 17 มิ.ย. 2562  รายงานผลการดำเนินงาน สำนักงาน กศน.ประจำปีงบประเมิณ พ.ศ.2561  อำนวยการ      รับ
65 17 มิ.ย. 2562  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการยกย่องเกียรติคุณคนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต        รับ
66 14 มิ.ย. 2562  สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2562  อำนวยการ      รับ
67 14 มิ.ย. 2562  สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2562  อำนวยการ      รับ
68 14 มิ.ย. 2562  แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต สำนักงาน กศน.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562        รับ
69 13 มิ.ย. 2562  หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรั  อำนวยการ      รับ
70 13 มิ.ย. 2562  การทอสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET)        รับ