1 20 ก.พ. 2562  การจัดอบรม โครงการอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทย และบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย (แก้ไข)  อำนวยการ      รับ
2 20 ก.พ. 2562  การจัดอบรม โครงการอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทย และบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย (แก้ไข)  อำนวยการ      รับ
3 20 ก.พ. 2562  เชิญเข้าอบรมสัมมนา  อำนวยการ      รับ
4 20 ก.พ. 2562  การจัดอมรบ โครงการอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทย และบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย        รับ
5 18 ก.พ. 2562  ซ้อมความเข้าใจแนวปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดกรณีการีจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. 2561        รับ
6 15 ก.พ. 2562  ข้อเสนอโครงการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศของข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 13  อำนวยการ      รับ
7 15 ก.พ. 2562  เรียนเชิญร่วมรับฟังคำช้ี้แจง  อำนวยการ      รับ
8 14 ก.พ. 2562  ตรวจสอบการใช้งานอินเตอร์เน็ต กศน.ตำบล ในโครงการอินเตอร์เน็ตสาธารณะสู่ชุมชน (MDES WI-FI)  อำนวยการ      รับ
9 14 ก.พ. 2562  การบันทึกประวัติการปฎิบัติงาน (Logbook)        รับ
10 13 ก.พ. 2562  ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  อำนวยการ      รับ
11 13 ก.พ. 2562  ตรวจสอบความซ้ำซ้อนของข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ภาคเรียนที่ 2 ประจำปี 2561  อำนวยการ      รับ
12 12 ก.พ. 2562  เปลี่ยนแปลงวันและสถานที่โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีปัญญาคู่คุณธรรม พึ่งพาตนเองไดกิจกรรมค่าทักษะอ  อำนวยการ      รับ
13 12 ก.พ. 2562  การจัดสรรเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ประจำปีงบประมาณ 2562        รับ
14 12 ก.พ. 2562  ประชุมชี้แจงแนวทางการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็น  อำนวยการ      รับ
15 12 ก.พ. 2562  ส่งสำเนาประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  อำนวยการ      รับ
16 12 ก.พ. 2562  ของส่งสำเนารายชื่อผู้สอบผ่านภาค.กและภาค.ข และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน ภาค ค ในการคัดเลือกบุคคลเพื่  อำนวยการ      รับ
17 12 ก.พ. 2562  ส่งสำเนาหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  อำนวยการ      รับ
18 12 ก.พ. 2562  การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.)  อำนวยการ      รับ
19 12 ก.พ. 2562  แจ้งแผนการประชุม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอ และครูทุกประเภท  อำนวยการ      รับ
20 12 ก.พ. 2562  การแก้ไขปัญหาการเผาในที่โล่งและพื้นที่เกษตรเพื่อลดภาวะโลกร้อนและลดปัญหามลพิษทางอากาศ        รับ
21 11 ก.พ. 2562  ขอส่งสำเนาประกาศ        รับ
22 08 ก.พ. 2562  การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 ไตรมาส 3-4  อำนวยการ      รับ
23 08 ก.พ. 2562  การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 ไตรมาส 3-4  อำนวยการ      รับ
24 08 ก.พ. 2562  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำข้อมูลในระบบฐานข้อมูลเพื่่อการบริหารจัดการสำนักงาน กศน.(D  อำนวยการ      รับ
25 08 ก.พ. 2562  ขอเลื่อนการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ        รับ
26 08 ก.พ. 2562  (แก้ไข)ประชาสัมพันธ์มาตตการส่งเสริมการชำระเงินเพื่อซื้อสินค้าและบริการและนำส่งข้อมูลภาษีมูลค่าเพิ่มผ        รับ
27 08 ก.พ. 2562  เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดชัยภูมิ ประจำปี 2561        รับ
28 08 ก.พ. 2562  ขอเชิญชวนรับสมัครคัดเลือกเมืองต้นแบบวัฒนธรรมการอ่าน ประจำปี 2562        รับ
29 07 ก.พ. 2562  ขอเชิญร่วมรับเสด็จฯพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี        รับ
30 07 ก.พ. 2562  การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ  อำนวยการ      รับ
31 07 ก.พ. 2562  เชิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการ สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ  อำนวยการ      รับ
32 07 ก.พ. 2562  การยืนยันตัวตนของนักศึกษา กศน.ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561        รับ
33 06 ก.พ. 2562  ขอส่งสำเนาหนังสือ  อำนวยการ      รับ
34 06 ก.พ. 2562  การจัดงานเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  อำนวยการ      รับ
35 06 ก.พ. 2562  ประชาสัมพันธ์หลักสูตรพัฒนาหลักสูตรนักบริหารระดับกลาง(นบก.ศธ.)รุ่นที่ 6        รับ
36 05 ก.พ. 2562  สำรวจการเข้าสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนของนักศึกษา กศน.  อำนวยการ      รับ
37 05 ก.พ. 2562  ซ้อมความเข้าใจแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันธนาคารปฏิเสธการโอนเงินตามรายการขอเบิก        รับ
38 05 ก.พ. 2562  ซ้อมความเข้าใจแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันธนาคารปฏิเสธการโอนเงินตามรายการขอเบิก        รับ
39 05 ก.พ. 2562  การคัดเลือกลูกเสือที่เห็นสมควรได้รับเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปี 2562  อำนวยการ      รับ
40 05 ก.พ. 2562  ซ้อมความเข้าใจแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันธนาคารปฏิเสธการโอนเงินตามรายการขอเบิก        รับ
41 01 ก.พ. 2562  เชิญประชุมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชีพัสดุและการบริหารงบประมาณ        รับ
42 01 ก.พ. 2562  โครงการ 3 ม. (มีงานทำ มีเงิน มีวุฒิการศึกษาเพิ่ม) ปีงบประมาณ 62        รับ
43 31 ม.ค. 2562  ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาผู้บริหารศูนย์ดิจิทัลชุมชนฯ        รับ
44 30 ม.ค. 2562  แนวทางการบริหารจัดการโครงการ Smart ONIE เพื่อสร้าง Smart farmer ปีงบประมาณ 2562  อำนวยการ      รับ
45 30 ม.ค. 2562  การขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ ด้านสังคม (การพัฒนาคุณภาพชีวิต)  อำนวยการ      รับ
46 30 ม.ค. 2562  เชิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ  อำนวยการ      รับ
47 30 ม.ค. 2562  การดำเนินการทดสอบทางการศึกษานอกระบบโรงเรียน N-NET ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2561  อำนวยการ      รับ
48 30 ม.ค. 2562  ประกาศขอรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  อำนวยการ      รับ
49 30 ม.ค. 2562  การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562  อำนวยการ      รับ
50 30 ม.ค. 2562  การดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของสำนักงาน กศน.  อำนวยการ      รับ
51 29 ม.ค. 2562  การจัดทำแผนงาน/โครงการ และการรายงานข้อมูลในระบบ DMIS  อำนวยการ      รับ
52 29 ม.ค. 2562  เชิญประชุมกรรมการดำเนินการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศีกษานอกโรงเรียน (N-NET) ครั้งที่ 2 ปีก  อำนวยการ      รับ
53 29 ม.ค. 2562  สำรวจรายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  อำนวยการ      รับ
54 29 ม.ค. 2562  การคัดเลือกเว็บไซค์ห้องสมุดประชาชน ภายใต้ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้        รับ
55 28 ม.ค. 2562  ส่งสำเนาคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ        รับ
56 24 ม.ค. 2562  การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 ค่าสาธารณูปโภค(เพิ่มเติม)        รับ
57 23 ม.ค. 2562  ขอเชิญร่วมโครงการอมรมพัฒนาเพิ่มศักยภาพให้กับวิทยากรแกนนำหลักสูตรดิจิทัล  อำนวยการ      รับ
58 23 ม.ค. 2562  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกโครงการดีเด่นในการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ป  อำนวยการ      รับ
59 23 ม.ค. 2562  โครงการสานสายใย กศน.8  อำนวยการ      รับ
60 23 ม.ค. 2562  การเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดอัคคีภัยในเคหสถาน สถานที่ราชการ ศาสนสถานและสถานประกอบกา  อำนวยการ      รับ
61 23 ม.ค. 2562  ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ        รับ
62 22 ม.ค. 2562  เรียนเชิญร่วมงานมหกรรมเกษตรธรรมชาติครั้งที่ 21 "เกษตร สุข ด้วยศาสตร์พระราชา"  อำนวยการ      รับ
63 22 ม.ค. 2562  การจัดหน่วยให้บริการหนังสือเดินทางเคลื่อนที่ประชาชน  อำนวยการ      รับ
64 22 ม.ค. 2562  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์  อำนวยการ      รับ
65 22 ม.ค. 2562  แก้ไขประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา        รับ
66 21 ม.ค. 2562  การจัดพิธีพระราชทานเพลิงศพครูใหญ่และครูใหญ่พระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ) เป็นกรณีพิเศษ ประจำปี  อำนวยการ      รับ
67 21 ม.ค. 2562  ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  อำนวยการ      รับ
68 21 ม.ค. 2562  ส่งไฟล์ E-book โครงการ "ป่ารักษ์นำ้โล่ใหญ่ชัยภูมิ"        รับ
69 18 ม.ค. 2562  ขอเชิญร่วมงานมหกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักศึกษา กศน. (ONIE Science Project Festival)  อำนวยการ      รับ
70 18 ม.ค. 2562  โครงการช้างเผือก รุ่น 11  อำนวยการ      รับ