1 16 ส.ค. 2561  ขอเชิญหารือข้อราชการ  อำนวยการ      รับ
2 16 ส.ค. 2561  ด่วนที่สุด ขอส่งโทรสารในราชการจังหวัดชัยภูมิ        รับ
3 15 ส.ค. 2561  ด่วนที่สุด มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในกา  อำนวยการ      รับ
4 15 ส.ค. 2561  แต่งตั้งสถานศึกษาให้ทำหน้าที่ศูนย์สอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Exam)  อำนวยการ      รับ
5 15 ส.ค. 2561  หลักสูตรการป้องกันทุจริต  อำนวยการ      รับ
6 15 ส.ค. 2561  แนวทางการดำเนินงานโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงศึกษาธิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2  อำนวยการ      รับ
7 15 ส.ค. 2561  ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทดสอบทางการศึกษานอกระบบโรงเรียน N-NET ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2561  อำนวยการ      รับ
8 15 ส.ค. 2561  ด่วนที่สุด การใช้ราชาศัพท์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  อำนวยการ      รับ
9 15 ส.ค. 2561  ด่วนที่สุด ขอเชิญประชุมแสดงผลการดำเนินงานโครงการไทยนิยม ยั่งยืน และงานนโยบายของสำนักงาน กศน.        รับ
10 14 ส.ค. 2561  การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563        รับ
11 08 ส.ค. 2561  การเลื่อนเงินเดือน/เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม  อำนวยการ      รับ
12 08 ส.ค. 2561  การพิจารณาบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ประจำปี 2560  อำนวยการ      รับ
13 08 ส.ค. 2561  เร่งรัดการจัดกิจกรรมและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ  อำนวยการ      รับ
14 08 ส.ค. 2561  การดำเนินการจัดสอบกลางภาคเรียนที่1ปีการศึกษา 2561  อำนวยการ      รับ
15 08 ส.ค. 2561  การรับสมัครนักศึกษาศิลปาชีพบางไทร รุ่นที่89  อำนวยการ      รับ
16 08 ส.ค. 2561  ด่วนที่สุด ขอส่งโทรสารในราชการจังหวัดชัยภูมิ  อำนวยการ      รับ
17 08 ส.ค. 2561  ด่วนที่สุด ขอส่งโทรสารในราชการจังหวัดชัยภูมิ  อำนวยการ      รับ
18 08 ส.ค. 2561  ขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูล  อำนวยการ      รับ
19 08 ส.ค. 2561  ด่วนที่สุด หลักเกณฑ์การใช้เพลง "สดุดีจอมราชา"        รับ
20 07 ส.ค. 2561  ด่วนที่สุด โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนของสำนักงาน กศน.  อำนวยการ      รับ
21 07 ส.ค. 2561  ด่วนที่สุด จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องใ        รับ
22 06 ส.ค. 2561  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับประเมิน ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีควา  อำนวยการ      รับ
23 06 ส.ค. 2561  การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู  อำนวยการ      รับ
24 06 ส.ค. 2561  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับประเมิน ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ในเขตพัฒนาพิ  อำนวยการ      รับ
25 06 ส.ค. 2561  ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  อำนวยการ      รับ
26 06 ส.ค. 2561  การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2562  อำนวยการ      รับ
27 06 ส.ค. 2561  ขอเชิญเข้าประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  อำนวยการ      รับ
28 06 ส.ค. 2561  การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ  อำนวยการ      รับ
29 06 ส.ค. 2561  ด่วน รับสมัครคัดเลือกบุคลากรเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแ  อำนวยการ      รับ
30 06 ส.ค. 2561  ด่วน คู่มือใช้งานระบบสืบค้นและบริการสารสนเทศกลางของประเทศ (NGIS Portal) สำหรับผู้ปฏิบัติงาน/นักเทคนิ        รับ
31 02 ส.ค. 2561  เชิญประชุมชี้แจงการวัดและประเมินผล หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2561 ก  อำนวยการ      รับ
32 02 ส.ค. 2561  ขอเชิญนำคณะเข้าร่วมงาน "มหกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทอดพระเนตรสุริยุปราคา        รับ
33 01 ส.ค. 2561  การประเมินความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการสำนักงาน กศน. (DMIS)        รับ
34 31 ก.ค. 2561  การสรรหาและคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังห        รับ
35 26 ก.ค. 2561  เชิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ        รับ
36 25 ก.ค. 2561  การตรวจสอบข้อมูลการจัดทำแผนงาน/โครงการ และการรายงานข้อมูลในระบบ DMIS 61  อำนวยการ      รับ
37 25 ก.ค. 2561  การรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ตามแบบ สงป.301 และ สงป.302  อำนวยการ      รับ
38 25 ก.ค. 2561  การสัมนาการดำเนินงานการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  อำนวยการ      รับ
39 25 ก.ค. 2561  ด่วนมาก การพิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ปีพุทธศักราช 2561  อำนวยการ      รับ
40 25 ก.ค. 2561  ด่วนที่สุด ขอส่งโทรสารในราชการจังหวัดชัยภูมิ        รับ
41 24 ก.ค. 2561  ด่วนที่สุด เปลี่ยนแปลงกำหนดการส่งรายชื่อชุมชนต้นแบบ ตามการดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศโครงการไท  อำนวยการ      รับ
42 24 ก.ค. 2561  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ยามรักษาความปลอดภัย  อำนวยการ      รับ
43 24 ก.ค. 2561  การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540        รับ
44 23 ก.ค. 2561  ด่วนที่สุด การพิจารณาสรรหาบุคคล องค์กร หรือชุมชน เพื่อรับรางวัล "ค่าของแผ่นดิน"  อำนวยการ      รับ
45 23 ก.ค. 2561  การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561 งบอุดหนุนทั่วไป (เพิ่มเติม)  อำนวยการ      รับ
46 23 ก.ค. 2561  เชิญประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างข้อสอบกลางภาควัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภาคเรียนที่1 ประจำปีการศึกษา 2561        รับ
47 20 ก.ค. 2561  ประชาสัมพันธ์โครงการเมล็ด(พันธุ์)แห่งความดี ปี3 ตอน "ทำความดีด้วยหัวใจ"  อำนวยการ      รับ
48 20 ก.ค. 2561  การเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัย  อำนวยการ      รับ
49 20 ก.ค. 2561  ด่วนที่สุด ผังนั่งสอบ  อำนวยการ      รับ
50 20 ก.ค. 2561  ประชาสัมพันธ์การยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ (Pensions'Electronic Filing)        รับ
51 19 ก.ค. 2561  การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น และเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2562 เข้าเยี่ยมคารวะนา  อำนวยการ      รับ
52 19 ก.ค. 2561  แก้ไขเวลาสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแ  อำนวยการ      รับ
53 19 ก.ค. 2561  ขอยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  อำนวยการ      รับ
54 19 ก.ค. 2561  ด่วนที่สุด ขอเชิญประชุม  อำนวยการ      รับ
55 19 ก.ค. 2561  ด่วนที่สุด ประชาสัมพันธ์การเข้ารับการคัดเลือกและสรรหา  อำนวยการ      รับ
56 18 ก.ค. 2561  ด่วนที่สุด ขอส่งโทรสารในราชการจังหวัดชัยภูมิ  อำนวยการ      รับ
57 18 ก.ค. 2561  ด่วนที่สุด แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายจากการประชุมโครงการไทยนิยม ยั่งยืน        รับ
58 18 ก.ค. 2561  หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายการสอน ที่สถาบันคุรุพัฒนาให้การรับรอง  อำนวยการ      รับ
59 18 ก.ค. 2561  ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ...  อำนวยการ      รับ
60 17 ก.ค. 2561  การสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี พ.ศ.2562        รับ
61 16 ก.ค. 2561  ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนบัตรชม ทอล์คโชว์การกุศล "ร่วมร้อยดวงใจสู่ ทหารผ่านศึก จังหวัดชัยภูมิ"  อำนวยการ      รับ
62 16 ก.ค. 2561  ขอเชิญชวนสั่งซื้อดอกมะลิวันแม่แห่งชาติ  อำนวยการ      รับ
63 16 ก.ค. 2561  แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับข้อมูลลงนามและชนิดตัวหนังสือในการเสนอเรื่อง เพื่อนำความกราบบังคมทูลพระกรุณา  อำนวยการ      รับ
64 16 ก.ค. 2561  แนวทางการดำเนินการเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  อำนวยการ      รับ
65 16 ก.ค. 2561  การกำหนดราคาอ้างอิงและการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะในการจัดจ้างพิมพ์หนังสือชุดวิชาลูกเสือ กศน.และ  อำนวยการ      รับ
66 16 ก.ค. 2561  แจ้งเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจำปี พ.ศ.2561 และคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล  อำนวยการ      รับ
67 16 ก.ค. 2561  ประกาศคณะกรรมการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดชัยภูมิ  อำนวยการ      รับ
68 16 ก.ค. 2561  การตรวจสอบความซ้ำซ้อนของนักเรียนรายบุคคล ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2561  อำนวยการ      รับ
69 16 ก.ค. 2561  การจัดกิจกกรมประกวดวาดภาพ สร้างจินตนาการ เรียนรู้ดาราศาสตร์        รับ
70 13 ก.ค. 2561  หลักเกณฑ์การเข้าสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน และผู้ผ่านประเมินผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1/2561  อำนวยการ      รับ