1 12 พ.ย. 2562  การส่งข้อมูลจำนวนข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 หลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับก  อำนวยการ      รับ
2 12 พ.ย. 2562  ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการอนุมัติการจบหลักสูตรและการออกใบระเบียนแสดงผลการเรียน  อำนวยการ      รับ
3 12 พ.ย. 2562  การสำรวจข้อมูลผู้เข้ารับการประเมินเทียบระดับการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562  อำนวยการ      รับ
4 12 พ.ย. 2562  การสำรวจข้อมูลสถานศึกษา กศน. ที่เข้าไปใช้พื้นที่โรงเรียนในสังกัด สพฐ. ที่ถูกยุบรวม        รับ
5 11 พ.ย. 2562  การสรรหาผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ ประจำปี 2563        รับ
6 08 พ.ย. 2562  ขอส่งสำเนาหนังสือ        รับ
7 06 พ.ย. 2562  การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียร  อำนวยการ      รับ
8 06 พ.ย. 2562  ขอเชิญร่วมบริจาคเงินและสิ่งของ "ในงานวันรวมน้ำใจให้กาชาด" สำหรับงานเจ้าพ่อพญาแล ประจำปี 2563        รับ
9 05 พ.ย. 2562  การส่งเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนจ้างเหมาบริการ        รับ
10 05 พ.ย. 2562  ขอชี้แจงการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ สายงานบริหารสถานศึกษา (ว  อำนวยการ      รับ
11 05 พ.ย. 2562  ความก้าวหน้าของการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือช่ายวิสาหกิจชุมชน (ไตรมาส 4/2562)        รับ
12 04 พ.ย. 2562  ส่งสำเนาคำสั่ง  อำนวยการ      รับ
13 04 พ.ย. 2562  การต่อสัญญาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก  อำนวยการ      รับ
14 04 พ.ย. 2562  ส่งประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  อำนวยการ      รับ
15 04 พ.ย. 2562  ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์เพื่อให้ข้อคิดเกี่ยวกับผู้ที่ผ่านการประเมินประสบการณ์หรือผลงานเพื่  อำนวยการ      รับ
16 04 พ.ย. 2562  การออกเวทีรับฟังความคิดเห็นแผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ. 2561-2565        รับ
17 04 พ.ย. 2562  มติการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค  อำนวยการ      รับ
18 04 พ.ย. 2562  ประชาสัมพันธ์โครงการสร้างวินัยทางการเงินให้แก่ผู้กู้ยืมเงิน กยศ. ด้วย e-learning หลักสูตรเงินทองต้อง  อำนวยการ      รับ
19 04 พ.ย. 2562  ปฏิทินขั้นตอนการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2561        รับ
20 04 พ.ย. 2562  การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน ค่าจ้างเหมาบริการ        รับ
21 01 พ.ย. 2562  เชิญประชุมปฏิบัติการรายงานข้อมูลนักศึกษารายบุคคล ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562  อำนวยการ      รับ
22 01 พ.ย. 2562  เชิญประชุมการตรวจทานการรับสมัครนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562        รับ
23 30 ต.ค. 2562  การสำรวจรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ประสงค์เข้ารับการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเ  อำนวยการ      รับ
24 30 ต.ค. 2562  การสำรวจรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ประสงค์เข้ารับการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเ  อำนวยการ      รับ
25 30 ต.ค. 2562  การบำรุงรักษาต้นไม้ โครงการ 1 จังหวัด 1 สวนสาธารณะเฉลิมพระเฉลิมพระเฉลิม จังหวัดชัยภูมิ  อำนวยการ      รับ
26 30 ต.ค. 2562  การประชุมชี้แจงแนวนโยบายการขับเคลื่อนงาน ประจำปี 2563 สำนักงาน กศน. ของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษ  อำนวยการ      รับ
27 30 ต.ค. 2562  การพิจารณาบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงานต้านยาเสพติด ประจำปี 2561  อำนวยการ      รับ
28 30 ต.ค. 2562  เกณฑ์การประเมินสำหรับสำหรับการคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดั        รับ
29 28 ต.ค. 2562  รายงานผลการรับการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของส่วนราชการ หน่วยงานของรั  อำนวยการ      รับ
30 28 ต.ค. 2562  สำรวจข้อมูลการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU        รับ
31 25 ต.ค. 2562  รายงานผลการตรวจสอบการดำเนินงานตามระบบการควบคุมการเงินและการบริหารพัสดุของหน่วยงานย่อย ประจำปีงบประมา        รับ
32 25 ต.ค. 2562  แนวทางปฏิบัติในการรับของพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน หรือส่วยอื่นใดเพิ่มเติมจากที่หน่วยงานของรัฐกำหน  อำนวยการ      รับ
33 25 ต.ค. 2562  แบบสำรวจผลิตภัณฑ์/สินค้าดีเด่น ที่ประชาชนผ่านการฝึกอาชีพจากโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนของ สำนักงาน กศน        รับ
34 25 ต.ค. 2562  ขอความร่วมมือครู บุคลากรทางการศึกษาและบุคลากร สังกัดสำนักงาน กศน. ทุกคนบันทึกข้อมูลในระบบกลางของกระท  อำนวยการ      รับ
35 25 ต.ค. 2562  การกำหนดสนามสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช        รับ
36 22 ต.ค. 2562  ขอความร่วมมือจัดทำโครงการวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2562        รับ
37 22 ต.ค. 2562  ขอความร่วมมือให้สถานศึกษาแจ้งรายชื่อนักศึกษาที่ขอผ่อนผันการศึกษาภายในประเทศ ตามมาตรา 29 (3) แห่ง พ.ร  อำนวยการ      รับ
38 22 ต.ค. 2562  รายงานผลการดำเนินงาน กศน. ตำบล/แขวง ปีงบประมาณ 2562 รอบที่ 2  อำนวยการ      รับ
39 22 ต.ค. 2562  โครงการคัดเลือกอาสายุวกาชาดดีเด่น โล่พระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ส  อำนวยการ      รับ
40 22 ต.ค. 2562  สำรวจข้อมูลกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ตามความจำเป็นและความต้องการของสถานศึกษา สำหรับการคัดเลื        รับ
41 22 ต.ค. 2562  การอบรมหลักสูตร "นักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง"(นยปส) รุ่นที่ 11        รับ
42 21 ต.ค. 2562  ขอส่งโทรสารในราชการจังหวัดชัยภูมิ  อำนวยการ      รับ
43 21 ต.ค. 2562  ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมฝีรมือแรงงาน หลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงาน  อำนวยการ      รับ
44 21 ต.ค. 2562  การขยายผลการดำเนินโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่ครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ        รับ
45 21 ต.ค. 2562  ปรพกาศยกย่องชมเชยจังหวัดต้นแบบ 4.0 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  อำนวยการ      รับ
46 21 ต.ค. 2562  กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมมการ        รับ
47 18 ต.ค. 2562  การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน  อำนวยการ      รับ
48 18 ต.ค. 2562  การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน  อำนวยการ      รับ
49 18 ต.ค. 2562  การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน  อำนวยการ      รับ
50 18 ต.ค. 2562  กำหนดการส่งข้อมูลรายชื่อผู้เข้าสอบ N-Net ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2562  อำนวยการ      รับ
51 18 ต.ค. 2562  ยกเลิกระเบียบแสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  อำนวยการ      รับ
52 18 ต.ค. 2562  กำหนดการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562        รับ
53 18 ต.ค. 2562  ขอเชิญประชุมเพื่อจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานครู กศน.  อำนวยการ      รับ
54 18 ต.ค. 2562  ขอส่งหนังสือชุดความรู้"ร้อยเรื่องเล่า"  อำนวยการ      รับ
55 18 ต.ค. 2562  มอบเอกสารเผยแพร่  อำนวยการ      รับ
56 18 ต.ค. 2562  ประชาสัมพันธ์โครงการสรา้งโอกาสทางการศึกษาสำหรับนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลเป็นครูรุ่นใหม่เพื่อพัฒนาคุณภ  อำนวยการ      รับ
57 18 ต.ค. 2562  ประชาสัมพันธ์โครงการ (ครูรักษ์ถิ่น) ประจำปีการศึกษา 2563  อำนวยการ      รับ
58 18 ต.ค. 2562  การสั่งจองสมุดบันทึก(ไดอารี่) ประจำปี ดพ.ศ. 2563  อำนวยการ      รับ
59 18 ต.ค. 2562  ขอข้อมูลในการจัดทำสมุดบันทึก(ไดอารี่)ประจำปี พ.ศ.2563        รับ
60 17 ต.ค. 2562  ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย  อำนวยการ      รับ
61 17 ต.ค. 2562  ตอบแบบสำรวจภาวะหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  อำนวยการ      รับ
62 17 ต.ค. 2562  หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ  อำนวยการ      รับ
63 17 ต.ค. 2562  ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการ ณ จังหวัดยะลา  อำนวยการ      รับ
64 17 ต.ค. 2562  ขอเชิญประชุม        รับ
65 15 ต.ค. 2562  การสอบทานเอกสารการรับสมัครนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2562  อำนวยการ      รับ
66 15 ต.ค. 2562  แต่งตั้งคำสั่งกรรมการสอบทานเอกสารการรับสมัครนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2562  อำนวยการ      รับ
67 15 ต.ค. 2562  ขยายเวลาการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ.        รับ
68 09 ต.ค. 2562  รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป        รับ
69 08 ต.ค. 2562  การดำเนินการเทียบระดับการศึกษา        รับ
70 08 ต.ค. 2562  ขอเชิญประชุมปฏิบัติการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานครู กศน.  อำนวยการ      รับ