1 15 มิ.ย. 2561  ขออนุเคราะห์บุคลากรช่วยปฏิบัติงาน  อำนวยการ      รับ
2 15 มิ.ย. 2561  ด่วนที่สุด การเข้าใช้ระบบบันทึกผลการประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษา กศน. ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึก        รับ
3 14 มิ.ย. 2561  การเพิ่มจำนวนผู้เข้าสอบและพัฒนาระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ของนักศึกษาใ  อำนวยการ      รับ
4 14 มิ.ย. 2561  การรับหนังสือบริจาค  อำนวยการ      รับ
5 14 มิ.ย. 2561  ขอสำรวจข้อมูลลูกจ้างเหมาบริการเพื่อดำเนินงานวิจัย  อำนวยการ      รับ
6 14 มิ.ย. 2561  ขอข้อมูลผู้เข้ารับการประเมินเทียบระดับการศึกษา มิติความรู้ ความคิด ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2561  อำนวยการ      รับ
7 14 มิ.ย. 2561  ขอประชาสัมพันธ์ข่าวกิจกรรม " เรียนรู้วิทยาศาสตร์ " ณ หว้ากอ เนื่องในวันเฉลิมพระเกียรติ        รับ
8 13 มิ.ย. 2561  การดำเนินโครงการ ป่ารักษ์น้ำโล่ใหญ่ชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ  อำนวยการ      รับ
9 13 มิ.ย. 2561  การเปลี่ยนชื่อตำแหน่งในกลุ่มงานเดิมของพนักงานราชการ  อำนวยการ      รับ
10 13 มิ.ย. 2561  คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี        รับ
11 12 มิ.ย. 2561  หลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายการจัดกิจกรรมฝึกอบรมประชาชนของสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน กศน. พ.ศ.2561        รับ
12 11 มิ.ย. 2561  เชิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ  อำนวยการ      รับ
13 11 มิ.ย. 2561  ขอเชิญเข้าร่วมงาน โครงการพี่นำน้องรักษ์น้ำตามแนวพระราชดำริ พ.ศ.2561  อำนวยการ      รับ
14 11 มิ.ย. 2561  ขยายเวลาระยะเวลาในการสมัครเข้าร่วมกิจกรรม "สถานศึกษาปลอดภัย" ประจำปี 2561  อำนวยการ      รับ
15 11 มิ.ย. 2561  เชิญชวนลูกเสือ เนตรนารีสามัญ และบุคลากรทางการลูกเสือเข้าร่วมงานชุมนุมฯ ณ ประเทศอินโดนีเซีย  อำนวยการ      รับ
16 11 มิ.ย. 2561  ส่งสำเนาประกาศ อ.ก.ค.ศ.        รับ
17 08 มิ.ย. 2561  การจัดส่งโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์การสอบ N-NET ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2561  อำนวยการ      รับ
18 08 มิ.ย. 2561  ขอความร่วมมือในการดำเนินโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย        รับ
19 07 มิ.ย. 2561  ด่วนที่สุด การสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้าน  อำนวยการ      รับ
20 07 มิ.ย. 2561  ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม Day camp เรียนรู้วิทยาศาสตร์ ณ หว้ากอ งานมหกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจ  อำนวยการ      รับ
21 07 มิ.ย. 2561  ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2561 เสริมสร้างนักคิดพัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศ  อำนวยการ      รับ
22 07 มิ.ย. 2561  ขอส่งโทรสารในราชการจังหวัดชัยภูมิ        รับ
23 06 มิ.ย. 2561  ค่าขีดจำกัดล่างของการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560  อำนวยการ      รับ
24 06 มิ.ย. 2561  การส่งจำนวนข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษา  อำนวยการ      รับ
25 06 มิ.ย. 2561  รายงานข้อมูลผู้เทียบระดับการศึกษามิติความรู้ความคิด ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561  อำนวยการ      รับ
26 06 มิ.ย. 2561  ส่งเมล็ดยางนา จาก ดร.อาทร จันทวิมล  อำนวยการ      รับ
27 06 มิ.ย. 2561  ขอเชิญเข้าร่วมโครงงานวิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษา ประจำปี 2561  อำนวยการ      รับ
28 06 มิ.ย. 2561  แจ้งระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการบริหารข้อมูลสารสนเทศของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2560        รับ
29 05 มิ.ย. 2561  ด่วนที่สุด ชุดวิชา รายวิชาเลือกบังคับ วิชาประวัติศาสตร์ชาติไทย        รับ
30 01 มิ.ย. 2561  ประชาสัมพันธ์ทุนรัฐบาลจีนหลักสูตร Auditing Program ประจำปี 2561  อำนวยการ      รับ
31 01 มิ.ย. 2561  สำรวจข้อมูลวุฒิการศึกษา  อำนวยการ      รับ
32 01 มิ.ย. 2561  ขอความร่วมมือคัดเลือกเยาวสตรีไทยดีเด่น เข้าร่วมประกวดในวันสตรีไทย ประจำปี 2561  อำนวยการ      รับ
33 01 มิ.ย. 2561  การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ระดับผู้นำ และขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.)  อำนวยการ      รับ
34 01 มิ.ย. 2561  การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ ขั้นความรู้ทั่วไป และขั้นความรู้เบื้องต้น (R.B.T.C.)  อำนวยการ      รับ
35 01 มิ.ย. 2561  ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  อำนวยการ      รับ
36 01 มิ.ย. 2561  ขอขอบคุณ  อำนวยการ      รับ
37 01 มิ.ย. 2561  การยกระดับการบริการภาครัฐ ระยะที่ 2 ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ        รับ
38 31 พ.ค. 2561  ขอเชิญเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร  อำนวยการ      รับ
39 31 พ.ค. 2561  การรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ตามแบบ สงป.301 และ สงป.302  อำนวยการ      รับ
40 31 พ.ค. 2561  กิจกรรมตรวจเยี่ยมศูนย์ดิจิทัลชุมชนของ รองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง)  อำนวยการ      รับ
41 31 พ.ค. 2561  ข้อเสนอการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561        รับ
42 25 พ.ค. 2561  ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่และตอบแบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับ (ร่าง) มาตราที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการ  อำนวยการ      รับ
43 25 พ.ค. 2561  กำหนดการส่งข้อมูลรายงานชื่อผู้เข้าสอบ N-NET ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2561  อำนวยการ      รับ
44 25 พ.ค. 2561  ด่วนที่สุด โครงการจัดการศึกษาทางไกล เพื่อนำร่องการขับเคลื่อนกลุ่มวิสาหกิจ/ผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กท  อำนวยการ      รับ
45 25 พ.ค. 2561  เชิญชวนจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2561        รับ
46 24 พ.ค. 2561  ด่วนที่สุด เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายเพื่อต่อต้านการทุจริต ของสำนักงาน ป.ป.ช.  อำนวยการ      รับ
47 24 พ.ค. 2561  โครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐและโครงการยกเลิกสำเนาเอกสารราชการ  อำนวยการ      รับ
48 24 พ.ค. 2561  ด่วนที่สุด ขอเชิญประชุม  อำนวยการ      รับ
49 24 พ.ค. 2561  ด่วนที่สุด การดำเนินงานศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบล  อำนวยการ      รับ
50 24 พ.ค. 2561  การดำเนินการตามโครงการประชารัฐร่วมใจ ต้านภัยยาเสพติด (ปักกลด) ตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 2  อำนวยการ      รับ
51 24 พ.ค. 2561  การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือวิสามัญขั้นความรู้ทั่วไป และขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.)  อำนวยการ      รับ
52 24 พ.ค. 2561  การเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับการเมืองและการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุ        รับ
53 23 พ.ค. 2561  การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561 งบเงินอุดหนุน (แก้ไขเพิ่มเติม)  อำนวยการ      รับ
54 22 พ.ค. 2561  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเพื่อการวางแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่สอดคล้องกับการพัฒนาตนเอง ช  อำนวยการ      รับ
55 22 พ.ค. 2561  การป้องกันเด็กและเยาวชนจากการพนันฟุตบอลออนไลน์ในช่วงฟุตบอลโลก 2018  อำนวยการ      รับ
56 22 พ.ค. 2561  การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540  อำนวยการ      รับ
57 22 พ.ค. 2561  เชิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ  อำนวยการ      รับ
58 22 พ.ค. 2561  การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับเสนอเรื่องแต่งตั้งกรรมการ ผู้บริหาร และข้าราชการการเมือง        รับ
59 17 พ.ค. 2561  ด่วนที่สุด ข้อมูลศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบล        รับ
60 16 พ.ค. 2561  เชิญประชุมเชิงปฏิบัติการรายงานข้อมูลนักศึกษารายบุคคล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561  อำนวยการ      รับ
61 16 พ.ค. 2561  รายงานการประชุมขับเคลื่อนการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้าตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร  อำนวยการ      รับ
62 16 พ.ค. 2561  สรุปยอดเงินบริจาคผ้าป่าเพื่อสมทบทุนซื้ออุปกรณ์การแพทย์โรงพยาบาลชัยภูมิ  อำนวยการ      รับ
63 16 พ.ค. 2561  ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการสอบบรรจุครูผู้ช่วย,รองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา        รับ
64 15 พ.ค. 2561  หลักสูตรรายวิชาเลือกบังคับเพิ่มเติม  อำนวยการ      รับ
65 15 พ.ค. 2561  การสำรวจข้อมูลจำนวนผู้สมัครเทียบระดับการศึกษา ผู้สมัครเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้น        รับ
66 11 พ.ค. 2561  ประกาศผลการประเมินการปฏิบัติงานจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตำแหน่ง บรรณารักษ์ รอบที่ 1 ( 1 ตุลาคม 2560  อำนวยการ      รับ
67 11 พ.ค. 2561  ประชาสัมพันธ์ประกาศการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยทางวัฒนธรรมประจำปี งบประมาณ 2563  อำนวยการ      รับ
68 11 พ.ค. 2561  ร่วมรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ปี 2561  อำนวยการ      รับ
69 11 พ.ค. 2561  ขอเชิญร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2561  อำนวยการ      รับ
70 11 พ.ค. 2561  การให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปี 2561  อำนวยการ      รับ