1 16 ต.ค. 2561  หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายการจัดการศึกษาต่อเนื่อง (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561)        รับ
2 12 ต.ค. 2561  คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติที่ 13/2561 เรื่อง การดำเนินการตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนู  อำนวยการ      รับ
3 12 ต.ค. 2561  การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2562  อำนวยการ      รับ
4 12 ต.ค. 2561  แจ้งประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ        รับ
5 11 ต.ค. 2561  เชิญประชุมสอบทานประเมินผลปลายภาคเรียนของการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้น        รับ
6 11 ต.ค. 2561  ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสำนักงาน กศน.จากการประชุมผู้บริหารองค์กรหลัก ครั้งที่ 18/2561  อำนวยการ      รับ
7 11 ต.ค. 2561  ประกาศชุมชนต้นแบบการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับจังหวัด (เพิ่มเติม)  อำนวยการ      รับ
8 11 ต.ค. 2561  กำหนดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2561  อำนวยการ      รับ
9 11 ต.ค. 2561  แจ้งรายละเอียดรหัสงบประมาณ รหัสกิจกรรมหลัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562        รับ
10 10 ต.ค. 2561  ด่วนที่สุด การสำรวจข้อมูลการใช้ประโยชน์พื้นที่โรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด สพฐ.ที่เลิกเป็นสถานศึกษาขั้นพื  อำนวยการ      รับ
11 10 ต.ค. 2561  แนวปฏิบัติการจ้างงานคนพิการในหน่วยงานรัฐ  อำนวยการ      รับ
12 10 ต.ค. 2561  ด่วนมาก ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การคัดเลือกคนพิการต้นแบบ ประจำปี 2561        รับ
13 09 ต.ค. 2561  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2561  อำนวยการ      รับ
14 09 ต.ค. 2561  การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือขั้นความรู้ทั่วไปและผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น        รับ
15 05 ต.ค. 2561  การส่งรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีงบประมาณ 2561  อำนวยการ      รับ
16 05 ต.ค. 2561  เสนอรายชื่อเข้ารับการประเมินสมรรถนะในการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการในตำแหน่ง ครูประจำศูนย์การเรียนชุ        รับ
17 03 ต.ค. 2561  เชิญประชุม        รับ
18 02 ต.ค. 2561  การขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาปี 2561  อำนวยการ      รับ
19 02 ต.ค. 2561  สรุปผลการดำเนินงานเรื่องทุกข์/เสนอความคิดเห็นจากประชาชน ไตรมาสที่ 2 ของงบประมาณ พ.ศ.2561        รับ
20 01 ต.ค. 2561  ด่วนที่สุด โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนของสำนักงาน กศน.  อำนวยการ      รับ
21 01 ต.ค. 2561  สำรวจข้อมูลสถานศึกษาในจังหวัดที่นำหลักสูตรลูกเสือช่อสะอาดไปใช้ในการเรียนการสอน        รับ
22 26 ก.ย. 2561  ขอส่งสำเนาหนังสือ  อำนวยการ      รับ
23 26 ก.ย. 2561  เลื่อนการส่งผลการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตำแหน่ง ครูประจำศูนย์การเรีย        รับ
24 25 ก.ย. 2561  เพิ่มเติมคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการ ครั้งที่ 2 (1 เมษ  อำนวยการ      รับ
25 25 ก.ย. 2561  เชิญประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจกระดาษคำตอบรายวิชาเลือก ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561        รับ
26 21 ก.ย. 2561  การจัดทำรายงานการควบคุมภายใน  อำนวยการ      รับ
27 21 ก.ย. 2561  ขอผ่อนผันมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2523  อำนวยการ      รับ
28 20 ก.ย. 2561  ขอเชิญร่วมโครงการจัดแสดงนิทรรศการผลการดำเนินงาน ของ กศน.ตำบล และ กศน.อำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  อำนวยการ      รับ
29 20 ก.ย. 2561  การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561 เพิ่มเติม  อำนวยการ      รับ
30 20 ก.ย. 2561  ด่วนที่สุด รายงานข้อมูลการดำเนินงานการจัดการศึกษาสำหรับประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษา        รับ
31 19 ก.ย. 2561  ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง การขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของจังหวัดช  อำนวยการ      รับ
32 19 ก.ย. 2561  ประชาสัมพันธ์การประกวดภาพถ่ายหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว (OTOP)  อำนวยการ      รับ
33 19 ก.ย. 2561  ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2561  อำนวยการ      รับ
34 19 ก.ย. 2561  ขอส่งโทรสารในราชการจังหวัดชัยภูมิ  อำนวยการ      รับ
35 19 ก.ย. 2561  นโยบายและข้อสั่งการจากการประชุมอาสาปราบยุง ควบคุมโรคไข้เลือดออก        รับ
36 18 ก.ย. 2561  การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 (งบลงทุน) ค่าซ่อมแซม และปรับปรุงห้องสมุดประชาชน  อำนวยการ      รับ
37 18 ก.ย. 2561  ขอความร่วมมือการจัดหลักสูตรการป้องกันและเฝ้าระวังยาเสพติดในสถานศึกษา        รับ
38 17 ก.ย. 2561  ประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตำแหน่ง ครูประจำศูนย์การเรียนชุมชน ครูประกาศน  อำนวยการ      รับ
39 17 ก.ย. 2561  เชิญประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการจัดการเรียนการสอนผู้ไม่รู้หนังสือ ปีงบประมาณ 2561  อำนวยการ      รับ
40 17 ก.ย. 2561  เชิญประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจสอบความเรียบร้อยของกระดาษคำตอบรายวิชาบังคับ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 256        รับ
41 14 ก.ย. 2561  สำรวจข้อมูลสถานศึกษาในการส่งเสริมสนับสนุนการกีฬาเพื่อสุขภาพนักเรียน นักศึกษา        รับ
42 14 ก.ย. 2561  การจัดทำเอกสาร ตำราเรียน ให้เป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book)  อำนวยการ      รับ
43 14 ก.ย. 2561  ขอส่งโทรสารในราชการจังหวัดชัยภูมิ  อำนวยการ      รับ
44 14 ก.ย. 2561  การดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดการใช้ถุงพลาสติก และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ        รับ
45 13 ก.ย. 2561  หลักเกณฑ์แลัวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารการศึกษามีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษแ        รับ
46 11 ก.ย. 2561  การสัมมนาการดำเนินงานการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  อำนวยการ      รับ
47 11 ก.ย. 2561  สรุปการมอบหมายนโยบายการขับเคลื่อนงานของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์)  อำนวยการ      รับ
48 11 ก.ย. 2561  ขอส่งโทรสารในราชการจังหวัดชัยภูมิ        รับ
49 10 ก.ย. 2561  เชิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ        รับ
50 07 ก.ย. 2561  ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา  อำนวยการ      รับ
51 07 ก.ย. 2561  แจ้งปิดสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดชัยภูมิ  อำนวยการ      รับ
52 07 ก.ย. 2561  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อบุคคลหรือองค์กร เพื่อเข้ารับการพิจาณาคัดเลือกดีเด่นในงาน "เทียน  อำนวยการ      รับ
53 07 ก.ย. 2561  ขอเชิญร่วมทำบุญในการถวายผ้าพระกฐินสภากาชาดไทย ประจำปี 2561  อำนวยการ      รับ
54 07 ก.ย. 2561  ขอความร่วมมือพิจารณาเสนอชื่อบุคคล/องค์กร เพื่อเข้ารับคัดเลือกรางวัลดีเด่นโดยศูนย์วิจัยเอดส์โลก  อำนวยการ      รับ
55 07 ก.ย. 2561  รายงานสถิติข้อมูลผู้ใช้บริการด้านการส่งเสริมการอ่าน ประจำปีงบประมาณ 2561        รับ
56 06 ก.ย. 2561  รายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกรับโล่เชิดชูเกียรติ Digital Literacy 2018 สำนักงาน กศน.  อำนวยการ      รับ
57 06 ก.ย. 2561  ขอเชิญประชุมเพื่อสอบทานการเตรียมความพร้อมในการจัดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561  อำนวยการ      รับ
58 06 ก.ย. 2561  เชิญประชุมเพื่อนิเทศ กำกับ ติดตามการดำเนินการจัดสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561        รับ
59 05 ก.ย. 2561  ด่วนที่สุด การสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561        รับ
60 03 ก.ย. 2561  ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย  อำนวยการ      รับ
61 03 ก.ย. 2561  การจัดทำคำขอโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563        รับ
62 31 ส.ค. 2561  ขอเชิญร่วมงาน "วันที่ระลึกสากลแห่งการเรียนรู้หนังสือ" ประจำปี 2561  อำนวยการ      รับ
63 31 ส.ค. 2561  ส่งคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  อำนวยการ      รับ
64 31 ส.ค. 2561  การรายงานและยืนยันการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ.2561 (งบเงินอุดหนุน)  อำนวยการ      รับ
65 31 ส.ค. 2561  การกำหนดหลักเกณฑ์แนวทางเกี่ยวกับการได้รับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ ตามระเบียบ บ.ท.ช.เกินกว่า 4 คร        รับ
66 30 ส.ค. 2561  ด่วนที่สุด ขอส่งโทรสารในราชการจังหวัดชัยภูมิ        รับ
67 28 ส.ค. 2561  การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561 (เพิ่มเติม)  อำนวยการ      รับ
68 28 ส.ค. 2561  ผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ที่ปฏิบัติงานในพื้นที        รับ
69 27 ส.ค. 2561  ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ครูสอนอิสลาม วิทยากรอิสลามศึกษา พนักงานจ้างเหมาบริการ  อำนวยการ      รับ
70 27 ส.ค. 2561  ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยกรณีท  อำนวยการ      รับ