1 17 พ.ค. 2562  เชิญประชุมปฎิบัติการรายงานข้อมูลนักศึกษารายบุคคล ภาตเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 25621        รับ
2 16 พ.ค. 2562  เชิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ  อำนวยการ      รับ
3 16 พ.ค. 2562  โครงการจิตอาสาพระราชทาน "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ  อำนวยการ      รับ
4 16 พ.ค. 2562  ขอเชิญร่วมโครงการ "ถนนเฉลิมพระเกียรติ"จังหวัดชัยภูมิ 2562  อำนวยการ      รับ
5 16 พ.ค. 2562  การตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี และผู้ตรวจราชการกระทรวงเขตตรวจราชการที่ 1  อำนวยการ      รับ
6 16 พ.ค. 2562  สรุปการประชุมรายงานผลการดำเนินงานของสำนักงาน กศน.ไตรมาสที่ 1-2 และชี้แจงแนวทางการดำเนินงานต่อเนื่องป  อำนวยการ      รับ
7 16 พ.ค. 2562  การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชัยภูมิ        รับ
8 15 พ.ค. 2562  ขอส่งโทรสารในราชการจังหวัดชัยภูมิ  อำนวยการ      รับ
9 15 พ.ค. 2562  เผยแพร่สื่อการเรียนรู้การส่งเสริมการดูแลสุขภาวะและสุขอนามัยของประชาชนในชุมชน        รับ
10 14 พ.ค. 2562  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งครูประจำศูนย์การเรียนรู้ชุมชน  อำนวยการ      รับ
11 14 พ.ค. 2562  กำหนดการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562  อำนวยการ      รับ
12 14 พ.ค. 2562  การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 งบอุดหนุน ค่าหนังสือเรียน (แก้ไขเพิ่มเติม)  อำนวยการ      รับ
13 13 พ.ค. 2562  ขอเชิญร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชัยภูมิ ประจำปี 2562  อำนวยการ      รับ
14 13 พ.ค. 2562  การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 งบอุดหนุน ค่าหนังสือเรียน (แก้ไขเพิ่มเติม)  อำนวยการ      รับ
15 13 พ.ค. 2562  ขอความอนุเคราะห์บุคลากร        รับ
16 10 พ.ค. 2562  แจ้งสถานศึกษาให้รายงานการนิเทศการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการศึกษาต่อเนื่อง ครึ่งปี 2562        รับ
17 08 พ.ค. 2562  ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรมและโปรดอนุเคราะห์เผยแพร์ข่าวการฝึกอบรม        รับ
18 07 พ.ค. 2562  ขอเชิญสมัครสมาชิกวารสารยุวกาชาด  อำนวยการ      รับ
19 07 พ.ค. 2562  กำหนดการจัดงานโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยรางกูรประมุขของคณะลูก  อำนวยการ      รับ
20 07 พ.ค. 2562  การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลาก  อำนวยการ      รับ
21 07 พ.ค. 2562  ขอเชิญเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร  อำนวยการ      รับ
22 07 พ.ค. 2562  ขอเชิญเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร  อำนวยการ      รับ
23 07 พ.ค. 2562  การแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการการเพิ่มโอกาสเข้าถึงการศึกษาของเด็กด้อยโอกาส เด็กออกกลางคันและเด็กตกหล่น        รับ
24 03 พ.ค. 2562  การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 งบอุดหนุน        รับ
25 02 พ.ค. 2562  ติดตามกลุ่มเป้าหมายที่มีรายชื่ออยู่ในระบบฐานข้อมูลประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษา  อำนวยการ      รับ
26 02 พ.ค. 2562  เชิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการ สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ  อำนวยการ      รับ
27 02 พ.ค. 2562  ขอส่งโทรสารในราชการจังหวัดชัยภูมิ  อำนวยการ      รับ
28 02 พ.ค. 2562  แจ้งการเปลี่ยนชื่อสำนักงาน  อำนวยการ      รับ
29 02 พ.ค. 2562  ประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมกันจัดทำโรงทานอาหาร และน้ำดื่ม เนื่องในเทศกาล ประเพณีบุญเดือน 6 ประจำปี 2562        รับ
30 01 พ.ค. 2562  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งบรรณารักษ์  อำนวยการ      รับ
31 01 พ.ค. 2562  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  อำนวยการ      รับ
32 01 พ.ค. 2562  การคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ ใน  อำนวยการ      รับ
33 01 พ.ค. 2562  การอนุมัติเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและการจัดโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่อง  อำนวยการ      รับ
34 01 พ.ค. 2562  แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ใบเสร็จรับเงินซึ่งออกจากเครื่องรับชำระเงินอัตโนมัติและแนวทางปฏิบัติการเบิกจ  อำนวยการ      รับ
35 01 พ.ค. 2562  การคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  อำนวยการ      รับ
36 01 พ.ค. 2562  ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการจังหวัดสระบุรี  อำนวยการ      รับ
37 01 พ.ค. 2562  ผลการคัดเลือกการปฏิบัติงาน กศน.ดีเด่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2561  อำนวยการ      รับ
38 01 พ.ค. 2562  ประกาศ สำนักงาน กศน.เรื่อง นโยบายการดำเนินงานสถานศึกษาคุณธรรม  อำนวยการ      รับ
39 01 พ.ค. 2562  การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย        รับ
40 29 เม.ย. 2562  การสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อย้ายและเปลี่ยนตำแหน่ง ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาน  อำนวยการ      รับ
41 29 เม.ย. 2562  การกำหนดวิธีปฏิบัติเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตรวจสอบความชำรุดบกพร่องก่อนการคืนหลักประกันสัญญา  อำนวยการ      รับ
42 29 เม.ย. 2562  การซ้อมความเข้าใจการบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบร  อำนวยการ      รับ
43 29 เม.ย. 2562  การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในมหามงคลสมัยพระราชพิธีบรมราชาภิเษก        รับ
44 26 เม.ย. 2562  การสำรวจข้อมูลจำนวนผู้สมัครเทียบระดับการศึกษา ผู้สมัครเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้น  อำนวยการ      รับ
45 26 เม.ย. 2562  การจัดทำคลิปวีดีโอผู้ประสบความสำเร็จในโครงการการสร้างเครือข่ายดิจิทัลชุมชนระดับตำบล  อำนวยการ      รับ
46 26 เม.ย. 2562  การจัดทำคลิปวีดีโอผู้ประสบความสำเร็จในโครงการการสร้างเครือข่ายดิจิทัลชุมชนระดับตำบล  อำนวยการ      รับ
47 26 เม.ย. 2562  แต่งตั้งคณะกรรมการสอบทานเอกสารการรับสมัครนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562  อำนวยการ      รับ
48 26 เม.ย. 2562  สำรวจข้อมูลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก  อำนวยการ      รับ
49 26 เม.ย. 2562  การสอบทานเอกสารการรับสมัครนักศึกษา กศน.ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562  อำนวยการ      รับ
50 26 เม.ย. 2562  แจ้งแผนการลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562        รับ
51 23 เม.ย. 2562  รายงานสถิติข้อมูลผู้ใช้บริการด้านการส่งเสริมการอ่าน ประจำปีงบประมาณ 2562  อำนวยการ      รับ
52 23 เม.ย. 2562  การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562  อำนวยการ      รับ
53 23 เม.ย. 2562  การตรวจสุขภาพประจำปี  อำนวยการ      รับ
54 23 เม.ย. 2562  ระเบียบและประกาศการให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2562  อำนวยการ      รับ
55 23 เม.ย. 2562  ขอความร่วมมือสำรวจข้อมูลผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาทุกระดับทุกสังกัด ปฎิเสธการรับการอุปถัมภ์หรือการส  อำนวยการ      รับ
56 23 เม.ย. 2562  ขอความร่วมมือสำรวจข้อมูลผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาทุกระดับทุกสังกัด ปฎิเสธการรับการอุปถัมภ์หรือการส  อำนวยการ      รับ
57 23 เม.ย. 2562  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ  อำนวยการ      รับ
58 23 เม.ย. 2562  การแสนอแต่งตั้งบุคคล คณะบุคคล ให้ดำรงตำแหน่งต่างๆ ที่กฎหมายบัญญัติให้ถูกต้อง นำความกราบบังคมทูลพระก        รับ
59 22 เม.ย. 2562  ขอแจ้งมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ พ.ศ. 2561  อำนวยการ      รับ
60 22 เม.ย. 2562  หลักเกณฑ์เทียบตำแหน่งของบุคลากรภายนอกสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการลูกเสือ  อำนวยการ      รับ
61 22 เม.ย. 2562  การสำรวจพื้นที่เพื่อกำหนดเป็นพื้นที่คุ้มครองสมุนไพร        รับ
62 17 เม.ย. 2562  การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 ค่าสาธารณูปโภค(เพิ่มเติม)  อำนวยการ      รับ
63 17 เม.ย. 2562  การประเมินระดับการเรียนรู้หนังสือของนักศึกษา กศน.(การอ่านออกเขียนได้) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562  อำนวยการ      รับ
64 17 เม.ย. 2562  โครงการทุนการศึกษาข้าราชการรุ่นที่ 15 ของสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน  อำนวยการ      รับ
65 17 เม.ย. 2562  ขอเชิญประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อจัดทำแผนการลงทะเบียน หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษานอกระบบระดั  อำนวยการ      รับ
66 17 เม.ย. 2562  การประเมินผลการปฎิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  อำนวยการ      รับ
67 17 เม.ย. 2562  การประเมินผลการปฎิบัติงานของพนักงานราชการ  อำนวยการ      รับ
68 17 เม.ย. 2562  การเตรียมการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  อำนวยการ      รับ
69 17 เม.ย. 2562  ขอเชิญประชุมสรุปรายงานผลการนิเทศ ครึ่งปีงบประมาณ พ.ศ.2562  อำนวยการ      รับ
70 17 เม.ย. 2562  พิจารณาหลักเกณฑ์ตามแบบประเมินพนักงานราชการและพนักงานจ้างเหมาบริการ  อำนวยการ      รับ