1 16 มี.ค. 2561  ด่วนที่สุด การรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน        รับ
2 16 มี.ค. 2561  ขอความอนุเคราะห์โครงการขายรถประจำตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัด  อำนวยการ      รับ
3 16 มี.ค. 2561  แนวปฏิบัติการขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ตำแหน่งครู ในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่านตามหลักเกณฑ์และวิธีก        รับ
4 15 มี.ค. 2561  รายงานผลการนิเทศภายในสถานศึกษา ไตรมาสที่2 ประจำปีงบประมาณ 2561  อำนวยการ      รับ
5 15 มี.ค. 2561  ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ  อำนวยการ      รับ
6 15 มี.ค. 2561  มติ อ.ก.พ. กระทรวงศึกษาธิการ กรณีแนวทางพิจารณาโทษ  อำนวยการ      รับ
7 15 มี.ค. 2561  การจัดทำหนังสือราชการ  อำนวยการ      รับ
8 15 มี.ค. 2561  ขอส่งโทรสารในราชการจังหวัดชัยภูมิ        รับ
9 14 มี.ค. 2561  การคัดเลือกเป็นครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่9  อำนวยการ      รับ
10 14 มี.ค. 2561  ด่วนมาก เชิญประชุมหารือการจัดงานวันรักการอ่าน ประจำปี 2561(แก้ไข)  อำนวยการ      รับ
11 13 มี.ค. 2561  การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560  อำนวยการ      รับ
12 13 มี.ค. 2561  การจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มที่รัฐบาลได้จัดทำโครงการแจกเงินเพื่อซื้ออุปกรณ์การศึกษา  อำนวยการ      รับ
13 13 มี.ค. 2561  สรุปผลการบริจาคเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าต้นไม้และสร้างฝายมีชีวิต โครงการป่ารักษ์น้ำโล่ใหญ่ชัยภูมิ  อำนวยการ      รับ
14 13 มี.ค. 2561  โครงการพัฒนาทักษะกระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ โดยใช้รูปแบบสะเต็มศึกษา (STEM Education) สำหรับครู        รับ
15 12 มี.ค. 2561  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกบุคคลเข้าร่วมในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น        รับ
16 09 มี.ค. 2561  แจ้งกำหนดการประเมินเทียบระดับการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561  อำนวยการ      รับ
17 09 มี.ค. 2561  แจ้งแนวทางการกำหนดรหัสประจำตัวผู้เรียนสำหรับบุคคลที่ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร หรือไม่มีสัญชาติไทยท  อำนวยการ      รับ
18 09 มี.ค. 2561  อนุบัญญัติตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ที่ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา  อำนวยการ      รับ
19 09 มี.ค. 2561  แจ้งการใช้งานระบบอินเตอร์เน็ต        รับ
20 08 มี.ค. 2561  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวมหาลัยสุขภาพหนึ่งเดียว  อำนวยการ      รับ
21 08 มี.ค. 2561  การเลื่อนเงินเดือน/เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ  อำนวยการ      รับ
22 08 มี.ค. 2561  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก  อำนวยการ      รับ
23 08 มี.ค. 2561  การรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ตามแบบ สงป.301 และ สงป.302  อำนวยการ      รับ
24 08 มี.ค. 2561  การดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาปี 2561  อำนวยการ      รับ
25 08 มี.ค. 2561  การศึกษา ติดตามและเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพการดำเนินงานโครงการจัดหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ        รับ
26 07 มี.ค. 2561  โครงการคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2561  อำนวยการ      รับ
27 07 มี.ค. 2561  ขอเชิญประชุมเพื่อสอบทานการเตรียมความพร้อมในการจัดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 25620        รับ
28 29 ธ.ค. 2560  การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561        รับ
29 27 ธ.ค. 2560  แจ้งเตือนการแพร่ระบาดของแก๊งคอลเซ็นเตอร์  อำนวยการ      รับ
30 27 ธ.ค. 2560  การจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560        รับ
31 26 ธ.ค. 2560  แนวทางการจัดกิจกรรมตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ประจำปี 2561        รับ
32 25 ธ.ค. 2560  ด่วนที่สุด ขอเชิญประชุมเตรียมความพร้อมการสร้างการรับรู้การใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ  อำนวยการ      รับ
33 25 ธ.ค. 2560  ด่วนที่สุด ขอเชิญประชุมเพื่อตรวจสอบข้อมูลนักเรียนที่มีรหัสประจำตัวประชาชน และชื่อ สกุล ซ้ำซ้อน ประจำ  อำนวยการ      รับ
34 25 ธ.ค. 2560  ชี้แจงข้อร้องเรียน กรณี เรี่ยไรเงินช่วยจังหวัดจัดงานเจ้าพ่อพญาแล        รับ
35 22 ธ.ค. 2560  แนวทางการเบิกจ่ายเงินงบประมาณในการจัดฝึกอบรมอาชีพ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561        รับ
36 21 ธ.ค. 2560  ด่วนที่สุด รายงานผลการอบรมพัฒนาวิทยากรแกนนำสร้างการรับรู้การใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ        รับ
37 21 ธ.ค. 2560  รายงานการดำเนินงานการประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษา กศน.        รับ
38 20 ธ.ค. 2560  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน วิเคราะห์ วางแผน การดำเนินงานของ กศน.ตำบล ประจำปีงบประมาณ 2560        รับ
39 18 ธ.ค. 2560  ด่วนที่สุด แนวทางการดำเนินงานโครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ สำนักงาน กศน.ประจำปีงบประมาณ  อำนวยการ      รับ
40 18 ธ.ค. 2560  การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561        รับ
41 15 ธ.ค. 2560  เชิญเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการเรียนการสอนผู้ไม่รู้หนังสือ  อำนวยการ      รับ
42 15 ธ.ค. 2560  สรุปยอดนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ภาคเรียนที  อำนวยการ      รับ
43 15 ธ.ค. 2560  รายงานข้อมูลผู้เทียบระดับการศึกษามิติความรู้ความคิด ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560  อำนวยการ      รับ
44 15 ธ.ค. 2560  การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561 (แก้ไขเพิ่มเติม)        รับ
45 14 ธ.ค. 2560  บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (HRD e-Learning)  อำนวยการ      รับ
46 14 ธ.ค. 2560  สรุปยอดนักศึกษาที่ลงทะเบียน หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ภาคเรียนท  อำนวยการ      รับ
47 14 ธ.ค. 2560  แผนงานโครงการและกิจกรรมของสำนักยุวกาชาด ปีงบประมาณ 2561  อำนวยการ      รับ
48 14 ธ.ค. 2560  แนวทางการจัดการศึกษาต่อเนื่อง ประจำปี พ.ศ.2561        รับ
49 13 ธ.ค. 2560  ขอส่งสำเนาประกาศ  อำนวยการ      รับ
50 13 ธ.ค. 2560  ด่วนที่สุด การดำเนินโครงการ "ความสุขจากพ่อ สู่ผืนแผ่นดิน" จังหวัดชัยภูมิ  อำนวยการ      รับ
51 13 ธ.ค. 2560  ค่าขีดจำกัดล่างของการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2560        รับ
52 13 ธ.ค. 2560  การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561 (แก้ไขเพิ่มเติม)  อำนวยการ      รับ
53 13 ธ.ค. 2560  การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561  อำนวยการ      รับ
54 13 ธ.ค. 2560  การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561 งบอุดหนุนทั่วไป  อำนวยการ      รับ
55 13 ธ.ค. 2560  การกำหนดราคาอ้างอิงและการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะในการจัดจ้างพิมพ์และสมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนร        รับ
56 12 ธ.ค. 2560  ด่วนที่สุด การเข้าใช้ระบบบันทึกผลการประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษา กศน. ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึก  อำนวยการ      รับ
57 12 ธ.ค. 2560  ด่วนที่สุด ปรับปรุงแก้ไขข้อมูลพื้นฐานในระบบ DMIS60  อำนวยการ      รับ
58 12 ธ.ค. 2560  แจ้งเปลี่ยนสถานที่ในการอบรมพัฒนาวิทยากรแกนนำสร้างการรับรู้การใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ        รับ
59 07 ธ.ค. 2560  ขอส่งมอบข้อตกลงความร่วมมือการยุติปัญหาเอดส์ฉบับสมบูรณ์ ตามยุทธศาสตร์แห่งชาติว่าด้วยการยุติปัญหาเอดส์  อำนวยการ      รับ
60 07 ธ.ค. 2560  ด่วนที่สุด เกณฑ์การประเมิน สำหรับการคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนว        รับ
61 30 พ.ย. 2560  การรับครูอาสาสมัครจีนจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ปีการศึกษา 2561  อำนวยการ      รับ
62 30 พ.ย. 2560  การประสานงานเพื่อสนับสนุนส่งเสริมบุคลากรภาครัฐและประชาชนทั่วไปเข้าสู่ ประเทศไทย 4.0 ภายใต้โครงการควา  อำนวยการ      รับ
63 30 พ.ย. 2560  การคัดเลือกลูกเสือที่เห็นสมควรได้รับเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปี 2560  อำนวยการ      รับ
64 30 พ.ย. 2560  ขอเชิญประชุม  อำนวยการ      รับ
65 30 พ.ย. 2560  ประชาสัมพันธ์ทุนรัฐบาล ประจำปี 2561        รับ
66 29 พ.ย. 2560  ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากร : ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น  อำนวยการ      รับ
67 29 พ.ย. 2560  ส่งประกาศคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกและการเลือกตั้งกรรมการสภาการแพทย์แผนไทย  อำนวยการ      รับ
68 29 พ.ย. 2560  ด่วนที่สุด ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป        รับ
69 28 พ.ย. 2560  ด่วนที่สุด การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแห  อำนวยการ      รับ
70 28 พ.ย. 2560  แจ้งพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกฮอล์และพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ  อำนวยการ      รับ