1 20 ก.ย. 2562  ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการจัดการเรียนการสอนผู้ไม่รู้หนังสือ ปีงบประมาณ 2562        รับ
2 20 ก.ย. 2562  การรายงานผลการจัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาา สังกัดสำนักงายน กศน.  อำนวยการ      รับ
3 20 ก.ย. 2562  การสำรวจข้อมูลทางลูกเสือ และยุวกาชาดในสถานศึกษา        รับ
4 19 ก.ย. 2562  การประเมินผลการปฏิบัติงานจ้างเหมาบริการ ครั้งที่ 2 (1 เมษายน - 30 กันยายน 2562)  อำนวยการ      รับ
5 19 ก.ย. 2562  การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการและจ้างเหมาบริการ ครั้งที่ 2 (1 เมษายน - 30 กันยายน 2562) ประจ        รับ
6 19 ก.ย. 2562  ประกวดภาพ "ออมศิลป์ร่วมสมัย เทดไท้จักรีวงศ์" ประจำปี 2562  อำนวยการ      รับ
7 19 ก.ย. 2562  มหาวืทยาลัยรามคำแหง รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียน 2/2562  อำนวยการ      รับ
8 19 ก.ย. 2562  ขอความร่วมมือเสนอชื่อนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562  อำนวยการ      รับ
9 19 ก.ย. 2562  ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการการเพิ่มโอกาสเข้าถึงการศึกษาของเด็กด้อยโออกาส เด  อำนวยการ      รับ
10 19 ก.ย. 2562  ประชาสัมพันธ์การใช้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ที่ผ่นการประเมินประสบการณ์และผลงานในการสมัครเข้ารับการคัดเล  อำนวยการ      รับ
11 19 ก.ย. 2562  การขอทุนจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)        รับ
12 18 ก.ย. 2562  การดำเนินการจัดสอบการประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติ หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ        รับ
13 18 ก.ย. 2562  การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการสึกษา และเลื่อนค่าจ้างประจำ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 25  อำนวยการ      รับ
14 18 ก.ย. 2562  การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564(งบลงทุน) ค่าซ่อมแซมและปรับปรุงห้องสมุดประชาชน  อำนวยการ      รับ
15 18 ก.ย. 2562  ส่งหนังสือแจ้งผลการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  อำนวยการ      รับ
16 18 ก.ย. 2562  ขอเชิญประชุม        รับ
17 16 ก.ย. 2562  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการมหกรรมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน "1 อำเภอ 1 อาชีพ" ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562  อำนวยการ      รับ
18 16 ก.ย. 2562  การจัดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562        รับ
19 16 ก.ย. 2562  การขยายกรอบการจ่ายค่าตอบแทนในการส่งเสริมวินัยการออม กับ กรช.ในระดับจังหวัด  อำนวยการ      รับ
20 16 ก.ย. 2562  การรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562        รับ
21 10 ก.ย. 2562  รายงานสถิติข้อมูลด้านการส่งเเสริมการอ่านไตรมาส 3 และ 4 ประจำปีงบประมาณ 2562  อำนวยการ      รับ
22 10 ก.ย. 2562  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ข้อตกลงความร่วมมือในการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อควบคุมยุงลาย        รับ
23 09 ก.ย. 2562  ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง        รับ
24 09 ก.ย. 2562  เชิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการ สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ  อำนวยการ      รับ
25 09 ก.ย. 2562  เชิญประชุม  อำนวยการ      รับ
26 09 ก.ย. 2562  แจ้งปฏิทินการายงานข้อมูลสารสนเทศและสถิติของสำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563        รับ
27 06 ก.ย. 2562  รายงานผลกระทบที่เกิดขึ้นจากอุทกภัยในหน่วยงาน/สถานศึกษา  อำนวยการ      รับ
28 06 ก.ย. 2562  การรายงานผลการดำเยิยงานภายใต้แผนปฏิบัติการส่งเสริม คุ้มครอง และพัฒนาแรงงานนอกระบบแรงงานสูงอายุ และแร        รับ
29 05 ก.ย. 2562  การประชุมสัมมนา "ยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้ พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน        รับ
30 05 ก.ย. 2562  การแปลกฏหมายเป็นภาษากลางอาเซียนและเผยแพร่ทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  อำนวยการ      รับ
31 03 ก.ย. 2562  ขออนุญาตให้บุคลากรในสังกัดเข้าอบรม"การน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษารัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติงานใน        รับ
32 30 ส.ค. 2562  ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกรางวัล ครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี2562 ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ        รับ
33 30 ส.ค. 2562  การศึกษาหลักสูตรการบริหารจัดการความมั่นคงแห่งชาติ (บมช.) รุ่นที่ 12  อำนวยการ      รับ
34 30 ส.ค. 2562  แจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์  อำนวยการ      รับ
35 30 ส.ค. 2562  ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกรางวัล ครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี2562 ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ        รับ
36 27 ส.ค. 2562  การขอรับเงินสงเคราะ์ผู้ประสบภัยตามพระราชบัญญัติสงเคราะห์ผู้ประสบภัยเนื่องจากการช่วยเหลือราชการ การปฏ        รับ
37 27 ส.ค. 2562  ประชาสัมพันธ์การตอบแบบบสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเตอร์เน็ตในประเทศไทยปี 2562        รับ
38 26 ส.ค. 2562  การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น เด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี ๒๕๖๓  อำนวยการ      รับ
39 23 ส.ค. 2562  การตรวจสุขภาพประจำปีงบประมาณ 2563        รับ
40 23 ส.ค. 2562  รางวัล กศน. เกียรติยศ ประจำปี 2561  อำนวยการ      รับ
41 23 ส.ค. 2562  ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  อำนวยการ      รับ
42 23 ส.ค. 2562  รับสมัครเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย รับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  อำนวยการ      รับ
43 23 ส.ค. 2562  ขอเชิญร่วมงาน "วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ" ประจำปี 2562  อำนวยการ      รับ
44 23 ส.ค. 2562  คู่มือการดำเนินงานอาสายุวกาชาดในสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน กศน.        รับ
45 22 ส.ค. 2562  การดำเนินการทดสอบการประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติ หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื  อำนวยการ      รับ
46 22 ส.ค. 2562  ประชาสัมพันธ์แจ้งการรับสมัครโครงการสนับสนุนการลงทุนติดตั้งใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ปี 2562        รับ
47 22 ส.ค. 2562  การคัดเลือกรางวัล "คุรุสดุดี"  อำนวยการ      รับ
48 22 ส.ค. 2562  การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัล "คุรุสภา" ประจำปี 2562  อำนวยการ      รับ
49 22 ส.ค. 2562  การคัดเลือกครูภาษาไทยดีเด่น เพื่อรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ สธ ประจำปี 2562  อำนวยการ      รับ
50 22 ส.ค. 2562  ขอรับการสนับสนุนโครงการเดิน วิ่ง แบ่งปัน สานฝันน้อง กองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรั        รับ
51 22 ส.ค. 2562  มาตรการปฏิบัติการดำเนินงานของ สำนะักงาน กศน.จังหวัด เพื่อเพิ่มร้อยละผู้เข้าสอบ / ผู้สอบผ่าน ภาคเรียน  อำนวยการ      รับ
52 22 ส.ค. 2562  ซักซ้อมความเข้าใจสิทธิการเบิกค่าเช่าบ้านราชการ        รับ
53 20 ส.ค. 2562  การขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2563        รับ
54 19 ส.ค. 2562  การขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2563  อำนวยการ      รับ
55 19 ส.ค. 2562  ผลการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.2560-2579)        รับ
56 15 ส.ค. 2562  การคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือของกระทรวงศึกษาธิการ  อำนวยการ      รับ
57 15 ส.ค. 2562  การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 เพิ่มเติม  อำนวยการ      รับ
58 15 ส.ค. 2562  ขอให้ส่งรายงานการประชุมประจำเดือน และรายงานการเดินทางไปราชการของผู้บริหารสถานศึกษา        รับ
59 15 ส.ค. 2562  โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น  อำนวยการ      รับ
60 15 ส.ค. 2562  ผลการคัดเลือกและตัดสินเว็บไซต์ห้องสมุดประชาชน ภายใต้เว็บไซต์ระบบเชื่อมโยงแห่งการเรียนรู้        รับ
61 14 ส.ค. 2562  แก้ไขคำสั่ง การประเมินผลการปฎิบัติงานของพนักงานราชการและจ้างเหมาบริการครั้งที่2        รับ
62 14 ส.ค. 2562  ประชาสัมพันธ์โครงกาารฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหาระดับสูง (ส.นบส.)รุ่นที่ 2  อำนวยการ      รับ
63 14 ส.ค. 2562  แก้ไขตารางการประเมินผลการฎิบัติงานพนักงานราชการและจ้างเหมาบริการ ครั้งที่ 2  อำนวยการ      รับ
64 14 ส.ค. 2562  พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฏากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร(ฉบับที่ 628)        รับ
65 14 ส.ค. 2562  การป้องกันและแก้ไขปัญหากรณีภัยแล้ง และฝนทิ้งช่วง ปี 2562  อำนวยการ      รับ
66 14 ส.ค. 2562  รายงานสถิติผลการสอบธรรมสนามหลวง ปีการส฿กษา 2561  อำนวยการ      รับ
67 14 ส.ค. 2562  การดำเนินการทดสอบทางการศึกษานอกระบบโรงเรียน N-Net ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2562  อำนวยการ      รับ
68 14 ส.ค. 2562  รายงานผลการนิเทศตามนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน สำนักงาน กศน. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  อำนวยการ      รับ
69 14 ส.ค. 2562  รายงานผลการดำเนินงาน การสอบฃนประวัติศาสตร์ชาติไทย ของ ครู กศน. ที่ผ่านการอบรมหลักสูตร"การอบรมวิทยากร        รับ
70 09 ส.ค. 2562  เชิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ  อำนวยการ      รับ