1 12 ธ.ค. 2561  ประชาสัมพันธ์คลิปวีดีโอ "เริ่มใหม่อีกครั้งไม่สาย"        รับ
2 11 ธ.ค. 2561  ด่วนที่สุด การรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน  อำนวยการ      รับ
3 11 ธ.ค. 2561  สำรวจการดำเนินงานบ้านหนังสือชุมชน  อำนวยการ      รับ
4 11 ธ.ค. 2561  ด่วนที่สุด การขับเคลื่อนการส่งเสริมการออกกำลังกายและกีฬาของกระทรวงศึกษาธิการ  อำนวยการ      รับ
5 11 ธ.ค. 2561  ขอส่งแนวทางการจัดกิจกรรมต่อเนื่อง กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน  อำนวยการ      รับ
6 11 ธ.ค. 2561  การสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการศึกษาหลักสูตรสัมฤทธิบัตรการให้บริการสาธารณะโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน  อำนวยการ      รับ
7 11 ธ.ค. 2561  ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ        รับ
8 11 ธ.ค. 2561  ประชาสัมพันธ์การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ.2540  อำนวยการ      รับ
9 11 ธ.ค. 2561  ประชาสัมพันธ์การสมัครสอบคัดเลือกลูกเสือ เนตรนารี เป็นคณะผู้แทนลูกเสือไทยเข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือโลก  อำนวยการ      รับ
10 11 ธ.ค. 2561  ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรวิชาแผนที่ - เข็มทิศ  อำนวยการ      รับ
11 11 ธ.ค. 2561  ส่งข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานคณะกรรมการ สกสค.  อำนวยการ      รับ
12 11 ธ.ค. 2561  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์  อำนวยการ      รับ
13 11 ธ.ค. 2561  ประชาสัมพันธ์การให้บริการหอพัก สกสค.  อำนวยการ      รับ
14 11 ธ.ค. 2561  สัญญาค้ำประกันที่เกี่ยวข้องกับการลาศึกษา ฝึกอบรม และปฏิบัติการวิจัย  อำนวยการ      รับ
15 11 ธ.ค. 2561  ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ  อำนวยการ      รับ
16 11 ธ.ค. 2561  การเข้าร่วมโครงการนักบริหารยุทธศาสตร์ระดับกลาง/สูง รุ่นที่ 4-6  อำนวยการ      รับ
17 11 ธ.ค. 2561  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง บุคลากรทางกา  อำนวยการ      รับ
18 11 ธ.ค. 2561  การรับสมัครผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.1) ประจำ  อำนวยการ      รับ
19 11 ธ.ค. 2561  ซักซ้อมความเข้าใจการเบิกค่าใช้จ่ายให้คณะกรรมการและคณะทำงานในการประเมินเทียบระดับการศึกษา  อำนวยการ      รับ
20 11 ธ.ค. 2561  ประกาศการรับสมัครเพื่อคัดเลือกอนุกรรมการภาคีเครือข่าย        รับ
21 09 ธ.ค. 2561  การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 งบอุดหนุนทั่วไป ค่าหนังสือเรียน        รับ
22 07 ธ.ค. 2561  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งครูประจำศูนย์การเรียนรู้ชุมชนและครูผ  อำนวยการ      รับ
23 07 ธ.ค. 2561  ด่วนที่สุด การขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดรวมทั้งการฟื้นฟูและบำบัดรักษาผู้ป่วยให้เป็นรูปธ  อำนวยการ      รับ
24 07 ธ.ค. 2561  แจ้งการติดตามการจัดกิจกรรม การขับเคลื่อนการดำเนินงาน สำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ 2562  อำนวยการ      รับ
25 07 ธ.ค. 2561  แจ้งการติดตามการจัดการเรียนการสอนของครู กศน.ตำบล/ครู ศรช. ภาคเรียนที่ 2/2561  อำนวยการ      รับ
26 07 ธ.ค. 2561  การจัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  อำนวยการ      รับ
27 07 ธ.ค. 2561  ขอความอนุเคราะห์คัดเลือกนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีปัญญาคู่คุณธรรมพึ่งพาตนเองไ  อำนวยการ      รับ
28 07 ธ.ค. 2561  ข้อมูลพื้นฐาน กศน.อำเภอ กศน.ตำบล และห้องสมุดประชาชนอำเภอ        รับ
29 06 ธ.ค. 2561  ประชาสัมพันธ์โครงการเสริมสร้างครอบครัวประชาธิปไตย  อำนวยการ      รับ
30 06 ธ.ค. 2561  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562  อำนวยการ      รับ
31 06 ธ.ค. 2561  ขอให้จัดส่งรายงานการเงิน/บัญชี (เงินรายได้สถานศึกษา)ปีงบประมาณ 2561  อำนวยการ      รับ
32 06 ธ.ค. 2561  สัญญาค้ำประกันที่เกี่ยวข้องกับการผ่อนชำระของเจ้าหน้าที่  อำนวยการ      รับ
33 06 ธ.ค. 2561  การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 งบอุดหนุน (แก้ไข)        รับ
34 04 ธ.ค. 2561  รายงานผลการดำเนินงานโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  อำนวยการ      รับ
35 04 ธ.ค. 2561  การส่งข้อมูลจำนวนข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับกา  อำนวยการ      รับ
36 04 ธ.ค. 2561  ขอความร่วมมือสำรวจและบันทึกข้อมูลภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย  อำนวยการ      รับ
37 04 ธ.ค. 2561  รายงานข้อมูลผู้เทียบระดับการศึกษามิติความรู้ความคิด ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561  อำนวยการ      รับ
38 04 ธ.ค. 2561  พิธีมอบเสื้อยืดพระราชทานในกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ "Bike อุ่นไอรัก" ของจังหวัดชัยภูมิ  อำนวยการ      รับ
39 04 ธ.ค. 2561  เชิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ  อำนวยการ      รับ
40 04 ธ.ค. 2561  การจัดกิจกรรม เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร        รับ
41 03 ธ.ค. 2561  ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง บรรณารักษ์ เจ้าหน้าที่ธุรกา  อำนวยการ      รับ
42 03 ธ.ค. 2561  การเตรียมการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2562 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษา        รับ
43 30 พ.ย. 2561  การจัดกิจกรรม เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  อำนวยการ      รับ
44 30 พ.ย. 2561  ขอเชิญร่วมงานวันดินโลก World Soil Day จังหวัดชัยภูมิ  อำนวยการ      รับ
45 30 พ.ย. 2561  การยืนยันตัวตนของนักศึกษา กศน.ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561  อำนวยการ      รับ
46 30 พ.ย. 2561  ขอเลื่อนการประชุมสัมมนา  อำนวยการ      รับ
47 30 พ.ย. 2561  ติดตาม การสำรวจและยืนยันความพร้อมการจัดอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2562        รับ
48 29 พ.ย. 2561  ประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบรมสมเด็๗พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุ  อำนวยการ      รับ
49 29 พ.ย. 2561  การประชุมสัมมนาแนวทางการพัฒนาการดำเนินงานการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน        รับ
50 28 พ.ย. 2561  การรายงานข้อเสนอเพื่อการปฏิรูปประเทศของผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการสร้างผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง (        รับ
51 27 พ.ย. 2561  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ,เจ้าหน้าที่บันทึก        รับ
52 27 พ.ย. 2561  แจ้งให้มารับป้าย "ป่ารักษ์น้ำโล่ใหญ่ชัยภูมิ"  อำนวยการ      รับ
53 27 พ.ย. 2561  คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศและค่าขีดจำกัดล่างของการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561  อำนวยการ      รับ
54 27 พ.ย. 2561  ขอส่งแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2562  อำนวยการ      รับ
55 27 พ.ย. 2561  การจัดกิจกรรม เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร        รับ
56 26 พ.ย. 2561  การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 งบอุดหนุนทั่วไป  อำนวยการ      รับ
57 26 พ.ย. 2561  การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562  อำนวยการ      รับ
58 26 พ.ย. 2561  ขอเชิญประชุม  อำนวยการ      รับ
59 26 พ.ย. 2561  การเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดอัคคีภัยในเคหสถาน สถานที่ราชการ ศาสนสถานและสถานประกอบกา  อำนวยการ      รับ
60 26 พ.ย. 2561  แนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานเรื่องเพิ่มอัตราการอ่าน สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ  อำนวยการ      รับ
61 26 พ.ย. 2561  แนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การดำเนินงานการจัดการศึกษา การส่งเสริมการรู้หนังสือ สำนักงาน กศน.จังหวั  อำนวยการ      รับ
62 26 พ.ย. 2561  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งบรรณารักษ์        รับ
63 23 พ.ย. 2561  แนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การดำเนินงานการจัดการศึกษา  อำนวยการ      รับ
64 23 พ.ย. 2561  การเผยแพร่เอกสาร หนังสือเรียน กศน.รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-book)  อำนวยการ      รับ
65 23 พ.ย. 2561  การดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สากล โครงการย่อยการพัฒนาความสามารถทางวิชาการผู้เรียนผ่านกระบวน        รับ
66 22 พ.ย. 2561  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ วัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง บรรณารักษ์,เจ้า  อำนวยการ      รับ
67 22 พ.ย. 2561  การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540        รับ
68 21 พ.ย. 2561  สรุปผลการดำเนินการจัดเก็บข้อมูลประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษา  อำนวยการ      รับ
69 21 พ.ย. 2561  การขอรับเข็มเชิดชูเกียรติครู กศน. ประจำปี 2562  อำนวยการ      รับ
70 21 พ.ย. 2561  แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดกระทรวงศึกษาธิการไว้เป็นการล่วงหน้า  อำนวยการ      รับ